پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

چندرسانه‌ای

خطوط لوله و مخازن در یک روز برفی انبار نفت کن - منطقه تهران

خطوط لوله و مخازن در یک روز برفی انبار نفت کن - منطقه تهران

خطوط لوله و مخازن در یک روز برفی انبار نفت کن - منطقه تهران
خطوط لوله و مخازن انبار نفت کن - منطقه تهران

خطوط لوله و مخازن انبار نفت کن - منطقه تهران

خطوط لوله و مخازن انبار نفت کن - منطقه تهران
ورود نفتکشها جهت بارگیری به انبار نفت کن - منطقه تهران

ورود نفتکشها جهت بارگیری به انبار نفت کن - منطقه تهران

ورود نفتکشها جهت بارگیری به انبار نفت کن - منطقه تهران
نمایی زمستانی ازمخازن انبارنفت کن- منطقه تهران

نمایی زمستانی ازمخازن انبارنفت کن- منطقه تهران

نمایی زمستانی ازمخازن انبارنفت کن- منطقه تهران
نمایی برفی و بازوهای بارگیری انبار نفت کن- منطقه تهران

نمایی برفی و بازوهای بارگیری انبار نفت کن- منطقه تهران

نمایی برفی و بازوهای بارگیری انبار نفت کن- منطقه تهران
نمایی از مخازن انبارنفت کن- منطقه تهران

نمایی از مخازن انبارنفت کن- منطقه تهران

نمایی از مخازن انبارنفت کن- منطقه تهران
نمایی از مخازن انبارنفت کن- منطقه تهران

نمایی از مخازن انبارنفت کن- منطقه تهران

نمایی از مخازن انبارنفت کن- منطقه تهران
نظارت و کنترل بارگیری توسط کارگران در انبار نفت کن -منطقه تهران

نظارت و کنترل بارگیری توسط کارگران در انبار نفت کن -منطقه تهران

نظارت و کنترل بارگیری توسط کارگران در انبار نفت کن -منطقه تهران
مخازن انبارنفت کن- منطقه تهران

مخازن انبارنفت کن- منطقه تهران

مخازن انبارنفت کن- منطقه تهران
کارگران در حین کار انبارنفت کن- منطقه تهران

کارگران در حین کار انبارنفت کن- منطقه تهران

کارگران در حین کار انبارنفت کن- منطقه تهران
فضای سبز، بازوهای بارگیری و تخلیه و مخازن انبار نفت کن  - منطقه تهران

فضای سبز، بازوهای بارگیری و تخلیه و مخازن انبار نفت کن - منطقه تهران

فضای سبز، بازوهای بارگیری و تخلیه و مخازن انبار نفت کن  - منطقه تهران
فرآیند بارگیری نفتکشهادر یک روز برفی ، انبار نفت کن - منطقه تهران

فرآیند بارگیری نفتکشهادر یک روز برفی ، انبار نفت کن - منطقه تهران

فرآیند بارگیری نفتکشهادر یک روز برفی ، انبار نفت کن - منطقه تهران
فرآیند بارگیری نفتکش در یک روز برفی،انبار نفت کن - منطقه تهران

فرآیند بارگیری نفتکش در یک روز برفی،انبار نفت کن - منطقه تهران

فرآیند بارگیری نفتکش در یک روز برفی،انبار نفت کن - منطقه تهران
فرآیند اندازه گیری توسط کارگران در انبار نفت کن - منطقه تهران

فرآیند اندازه گیری توسط کارگران در انبار نفت کن - منطقه تهران

فرآیند اندازه گیری توسط کارگران در انبار نفت کن - منطقه تهران
Loading