ردیفنام و نام خانوادگی
عنوان سمت
 1منصور ریاحیمدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 2
امیر وکیل زاده
معاون مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 3 علیرضا عسگری
رییس دفتر و دبیر جلسات هیئت مدیره


 

 ردیفنام و نام خانوادگی
عنوان سمت
 1محمدرضا حاجیان
مدیر منابع انسانی
 2
جمشید حسنی گودرزی
مدیر مالی
 3 محمدرضا مظلومی
 مدیر بازرگانی
 4
شهرام رضایی
مدیر برنامه ریزی
 5محمدرضا موسوی خواه
 مدیر تأمین و توزیع
 6
حسن قلی پور
مدیر مهندسی و طرح ها
 7علیرضا رجب پور
 سرپرست صادرات و واردات
 8
محمد علی نژادعلی
مدیر سامانه هوشمند سوخت
 9علی مهرابی
 مدیر طرح احداث جایگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG)
 10
محمد فرازمند
 سرپرست مدیریت عملیات

 

 ردیفنام و نام خانوادگی
عنوان سمت
 1محسن معانی
رییس امور حقوقی و قراردادها
 2
 داود عربعلی
رییس بازرسی فنی
 3 احمد واحدیان ابوترابی
رییس بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 4
علی درخشانی
رییس اداره پژوهش و توسعه و فن آوری
 5سید داود توکلی
رییس حراست
 6
افراسیاب صالحی
رییس حسابرسی داخلی
 7فاطمه کاهیرییس روابط عمومی
 8
ناصر آزادگان
رییس و عضو کمیسیون مناقصات
 9بهروز کرمانی
اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی


تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر: 2-88813111-021
مرکز پاسخگویی : 09627