کلیپ های کارت سوخت

 
مصاحبه وکیل زاده_1
 
مصاحبه وکیل زاده_2
 
نحوه صحیح سوختگیری با کارت هوشمند سوخت در جایگاه ها
 
مراحل رمزگذاری کارت هوشمند سوخت
 
نحوه رمزگشایی کارت هوشمند سوخت
 
پیگیری وضعیت کارت هوشمند سوخت
 
نحوه پیگیری کارت های سوخت
 
نحوه درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت
 
-
 
-
 
-
 
-