اطلاعیه های طرح مدیریت مصرف سوخت کشور

اطلاعیه های طرح مدیریت مصرف سوخت

اطلاعیه مهم سهمیه بندی 1
اطلاعیه مهم سهمیه بندی 3
اطلاعیه مهم سهمیه بندی 4
اطلاعیه مهم سهمیه بندی 5
اطلاعیه مهم سهمیه بندی 6
اطلاعیه مهم سهمیه بندی 7
اطلاعیه مهم سهمیه بندی 8
اطلاعیه مهم سهمیه بندی 9

اطلاعیه های کارت سوخت ( قبل از طرح سهمیه بندی)

 اطلاعیه های کارت سوخت (قبل از طرح سهمیه بندی سوخت)  

 

 

 

اطلاعیه کارت سوخت - مرحله 2 6
اطلاعیه کارت سوخت - مرحله 2 7
اطلاعیه کارت سوخت - مرحله 2 8
اطلاعیه کارت سوخت - مرحله 2 9

 

اطلاعیه کارت سوخت - مرحله 2 10
اطلاعیه کارت سوخت - مرحله 2 2
اطلاعیه مهم کارت سوخت 1
اطلاعیه