پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

معرفی مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مشتمل بر دو معاونت امورکالا و فروش فرآورده های نفتی متولی کلیه امور بازرگانی در امر خرید کالای مورد نیاز شرکت و فروش فرآورده از طریق مجاری عرضه درسطح کشور است.

 
معاونت امورکالا

این معاونت با تعداد 64 سمت کارشناس مشتمل بر 6 اداره خریدهای داخلی ، خریدهای خارجی ،بررسی منابع و ساخت داخل ،عملیات کالا ، نظارت وکنترل انبارها وطبقه بندی و سیستم های مکانیزه وظیفه تهیه و تامین ، نگهداشت وتوزیع کالاهای مورد نیاز شرکت را عهده دار بوده و استراتژی راهبردی این معاونت تامین مناسب ترین کالا درکوتاهترین زمان با کمترین هزینه و با کیفیت مورد نظر و با اولویت از تولیدکنندگان داخلی است.


ادارات خرید متولی انجام عملیات خرید وفق قانون مناقصات و مقررات مربوطه بوده و اداره بررسی منابع و ساخت داخل کنترل صلاحیت منابع تامین وکیفیت کالای مورد خریداری را برعهده داشته و همچنین مسئولیت شناسائی پتانسیلهای موجود در بخش سازندگان داخلی و درجهت حمایت از ساخت داخل نیز از وظایف این اداره است.

اداره عملیات کالا متولی بررسی نیاز، امورانباری ،نگهداشت وتوزیع کالا به متقاضیان و مناطق بوده و اداره نظارت وکنترل انبارها نیز برصحت عملکرد انبارها درستاد و مناطـق می پـــردازد.

اداره طبقه بندی و سیستم های مکانیزه امورکالا مسئولیت پشتیبانی آمار و اطلاعات و سیستم های مکانیزه امورکالای ستاد و مناطق را برعهده دارد. باتوجه به سیاستهای تمرکز زدائی و تفویض روزافزون اختیارات و مسئولیتها به مناطق، بکارگیری مدیریتی هوشمند و دارای قابلیت انعطاف درتصمیم گیری در شرایط گوناگون و درکنارسازمانی کوچک ، چابک و متناسب با ساختار جدید مورد توجه و پیگیری بوده و در این راستا ایجاد بستر مناسب از جمله تجارت الکترونیک (سخت افزار و نرم افزار) و همزمان آموزشهای مورد نیاز جهت تامین نیروی کارآمد در چارچوب برنامه ها و مقررات دولتی دنبال می گردد.


معاونت فروش

این معاونت متشکل از چهار اداره بازرگانی فرآورده های عمده، بازرگانی فرآورده های ویژه ، بازرگانی سوختهای دریایی و اداره  بررسیهای اقتصادی و قیمت گذاری است که اهم وظایف آن اجرای طرح احداث جایگاه در قالب شرکتهای برند (برندسازی)،اجرا و پیگیری احداث جایگاه های تک سکو و کوچک بر حسب کاهش هزینه و صرفه اقتصادی در کلانشهرها و  شهرهای تک جایگاه ، بروز رسانی و تدوین دستور العمل اجرائی و نظارتی طرح درجه بندی جایگاههای عرضه سوخت ،پیگیری و تهیه گزارش و تصویب کارمزد مجاری عرضه در مراجع ذیربط ،تدوین دستورالعمل پرداخت کارمزد و اعلام به مناطق پس از حصول اطمینان  از حفظ شاخصها و با تائید بازرگانی منطقه ، نظارت بر عملکرد فروش فرآورده در مرزها و  اتخاذ راهکارهای مناسب جهت افزایش فروش فرآورده در مرزها به منظور ایجاد درآمد و پیشگیری از قاچاق ،تهیه و تدوین متون قراردادی فروش با ارگانهای مختلف مصرف کننده و نظارت بر اجرای دقیق قراردادها، همکاری در جهت ارتقاء کیفیت سامانه های خدماتی تجارت آسان و سامانه فروش به مصرف کنندگان عمده، تهیه و تدوین دستورالعمل شناسایی و ارزیابی و عملکردی شرکتهای صاحب صلاحیت (برند)، مسئول بررسیهای لازم در زمینه روشهای اجرای فروش و عرضه فرآورده های ویژه در کلیه مناطق و نواحی، صدور مجوز فروش فرآورده های مورد نیاز صنایع به عنوان خوراک به مناطق، برنامه ریزی فــروش فرآورده های ویژة تولیدی شرکتهای پالایشی نفت اراک و آبادان در بورس، اعطای مجوز استقلال به تاسیسات سیلندر پر کنی 11 کیلویی گاز مایع به شرکتهای موزع، تهیه و تدوین دستورالعمل فروش و تحویل سوخت به شناورها به صورت هماهنگ و یکنواخت در کلیه مناطق ساحلی جنوب و شمال، هماهنگی با سازمانهای متولی”شیلات، سازمان بنادر، ...“در خصوص تعیین سهمیه  سوخت شناورها، محاسبه و تعیین نرخ فروش فرآورده ها( عضو اصلی کمیته قیمت گذاری محصولات پالایشی)، بررسی و پیشنهاد  فرمولهای قیمت گذاری فرآورده های تولیدی جدید در کمیته قیمت گذاری پالایش و پخش، ارزیابی قیمت فرآورده ها با شرایط بازار، کارشناسی در قیمت گذاری کیفی فرآورده های اصلی و یارانه ای، عرضه و فروش فرآورده ها در بورس، تعیین کارگزار عرضه کننده فرآورده در بورس، تدوین و عقد قرارداد های فروش نیابتی پالایشگاه ها و فروش به شرکتهای پتروشیمی، محاسبه و اعلام نرخهای غرامت، صدور مجوز فروش سوخت به صورت اعتباری به شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، صدور دستورالعمل های مربوط به نحوه فروش اعتباری فرآورده های نفتی، صدور مجوز جهت فروش و تحویل سوخت به نیروهای مسلح، صدور مجوز فروش سوخت به پیمانکاران سوخت رسان فرودگاه های امام خمینی، دزفول، چابهار و پیام تهران و اعمال نظارتهای لازم در این ارتباط، انعقاد قرارداد با شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی  بوده و با رویکردهای جدید ایجاد شرکت های توزیع فرآورده های نفتی با نماد مشخص (برندسازی) احداث جایگاه های زنجیره ایی با برند خاص آمادگی ایجاد جایگاه های کوچک در کلانشهرها وتوسعه فروشهای مرزی و عرضه فرآورده های نفتی در بورس، از برنامه های آینده ی این مدیریت است .

معرفی کمیته فنی بازرگانی

   کمیته فنی بازرگانی بر اساس بند " د " ماده 2  قانون برگزاری مناقصات، هیأتی است با حداقل 3 عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود ، تشکیل می-گردد .  

اهم فعالیتهای کمیته فنی بازرگانی

جلسات کمیته فنی بازرگانی حداقل دو بار در هفته تشکیل می گردد و اهم فعالیتها به شرح ذیل است:
1- مشخص نمودن امتیاز قابل قبول حداقل، برای ارزیابی کیفی شرکتها .
2- بررسی ارزیابی کیفی ، تائید و تنظیم صورتجلسات ارزیابی کیفی و ارسال آن به مدیریتهای ذیربط به منظور انجام اقدامات مرحله بعدی انجام مناقصات .
3- بررسی و تعیین معیارهای فنی بازرگانی ، تنظیم صورتجلسات و ارسال آن به کمیسیون محترم مناقصات قبل از گشایش پاکات نرخ پیشنهادی پیمانکاران .
4- بررسی قیمت ها ، تجزیه و کنترل مبانی قیمتهای مناقصاتی را که به تشخیص کمیسیون محترم مناقصات به این کمیته ارجاع می گردد .
5- تشکیل جلسات به منظور بررسی قیمت ها و تجزیه تحلیل و کنترل مبانی قیمتها با کارشناسان مدیریتهای ذیربط و پیمانکاران و ارایه نتیجه بررسی کمیته فنی بازرگانی به کمیسیون محترم مناقصات .
6- شرکت در جلسات مدیریتها حسب مورد .
7- شرکت در سمینارهای آموزشی .
8- ارایه پاسخ مناطق در ارتباط با قوانین مناقصات مرتبط با کمیته فنی بازرگانی .
9- جلسه با پیمانکاران و رسیدگی به درخواستهای ایشان در ارتباط با ارزیابی های انجام شده و ارایه پاسخ به ایشان مرتبط با کمیته فنی بازرگانی .
10-تهیه و صدور اطلاعیه ها مرتبط با سئوالات مسولین محترم کمیته فنی بازرگانی مناطق .

  بررسی قیمتهای پیشنهادی
   در بررسی مبانی و قیمت پیشنهادی شرکتها که توسط کمیسیون مناقصات به کمیته فنی بازرگانی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می گردد ، بعضاً قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران حدود 80 % تا 90 % بالاتر و یا پائین تر از قیمت برآوردی کارفرما بوده است که کمیته فنی بازرگانی با بررسی قیمتهای واقعی روز و ضرورت خرید کالا یا  اجراء  پروژه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت ، قیمت های پیشنهادی را تائید و تعیین تکلیف نموده و نتیجه را به کمیسیون مناقصات اعلام نموده است .