معرفی معاونت امورکالا

معاونت امورکالا

این معاونت با تعداد 64 سمت کارشناس مشتمل بر 6 اداره خریدهای داخلی ، خریدهای خارجی ،بررسی منابع و ساخت داخل ،عملیات کالا ، نظارت وکنترل انبارها وطبقه بندی و سیستم های مکانیزه وظیفه تهیه و تامین ، نگهداشت وتوزیع کالاهای مورد نیاز شرکت را عهده دار بوده و استراتژی راهبردی این معاونت تامین مناسب ترین کالا درکوتاهترین زمان با کمترین هزینه و با کیفیت مورد نظر و با اولویت از تولیدکنندگان داخلی است.


ادارات خرید متولی انجام عملیات خرید وفق قانون مناقصات و مقررات مربوطه بوده و اداره بررسی منابع و ساخت داخل کنترل صلاحیت منابع تامین وکیفیت کالای مورد خریداری را برعهده داشته و همچنین مسئولیت شناسائی پتانسیلهای موجود در بخش سازندگان داخلی و درجهت حمایت از ساخت داخل نیز از وظایف این اداره است.
اداره عملیات کالا متولی بررسی نیاز، امورانباری ،نگهداشت وتوزیع کالا به متقاضیان و مناطق بوده و اداره نظارت وکنترل انبارها نیز برصحت عملکرد انبارها درستاد و مناطـق می پـــردازد.
اداره طبقه بندی و سیستم های مکانیزه امورکالا مسئولیت پشتیبانی آمار و اطلاعات و سیستم های مکانیزه امورکالای ستاد و مناطق را برعهده دارد. باتوجه به سیاستهای تمرکز زدائی و تفویض روزافزون اختیارات و مسئولیتها به مناطق، بکارگیری مدیریتی هوشمند و دارای قابلیت انعطاف درتصمیم گیری در شرایط گوناگون و درکنارسازمانی کوچک ، چابک و متناسب با ساختار جدید مورد توجه و پیگیری بوده و در این راستا ایجاد بستر مناسب از جمله تجارت الکترونیک (سخت افزار و نرم افزار) و همزمان آموزشهای مورد نیاز جهت تامین نیروی کارآمد در چارچوب برنامه ها و مقررات دولتی دنبال می گردد.