بانکرینگ

    
سوخت رسانی با کشتی ها و شناورهای کوچک و بزرگ در دریا و یا اسکله را بانکرینگ گویند.

تامین آب و آذوقه ، ارائه خدمات فنی و مهندسی،پزشکی و بهداشتی،امکان اسکان خدمه اسکان و تعویض خدمه کشتی ،جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های کشتی و ... از جمله خدمات جانبی بانکرینگ میباشد.

خطوط ساحلی طولانی در شمال و جنوب کشور و اهمیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان به لحاظ عبور و مرور نفتکشهای حامل نفت خام و کشتی های حامل کالاهای تجاری و موقعیت ممتاز آبهای سرزمنی کشورمان به لحاظ نزدیکی به خطوط دریانوردی و عمق مناسب سواحل موقعیت ممتازی را جهت گسترش و توسعه این صنعت پیشرو کشور قرار داده است.
       

مزایای بانکرینگ
      
دستورالعمل جامع بانکرینگ و خدمات جانبی
      
دستورالعمل ارزیابی شرکتهای متقاضی بانکرینگ