مزایای بانکرینگ


1- ایجاد درآمد

2- ایجاد اشتغال

3- محرومیت زدایی از مناطق مجری طرح و ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری

4- جلوگیری از مهاجرت ساکنین مناطق مجری طرح

5- ارتقاء اعتبار بین امللی کشور(شرکت های بانکر کننده)

6-ارتقاء سطح امنیت مناطق مجری طرح بواسطه تردد مداوم کشتی ها در منطقه

7- جلوگیری از قاچاق کالا و ارز

8- ارتقاء رتبه بنادر ساحلی به علت عملیات سوخترسانی به کشتی ها و ارائه خدمات جانبی بانکرینگ