دستورالعمل ارزیابی شرکت های متقاضی بانکرینگ


در اجرای دستورالعمل طرح جامع خدمات سوخت­رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان ابلاغی از سوی وزیر محترم نفت، ارزیابی متقاضیان عملیات بانکرینگ بر اساس شاخص های مندرج در فرم های پیوست توسط مدیریت امور بین­الملل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با همکاری سایر مدیریتهای ذیربط آن شرکت انجام و پس از تصویب در هیات مدیره شرکت مذکور، جهت اخذ پروانه (مجوز) به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام می گردد.

تبصره 1– شرکت­های متقاضی عملیات بانکرینگ موظفند مدارک مربوط به شاخص های مندرج در فرم های مذکور، اساسنامه، آخرین روزنامه رسمی تغییرات، مدارک توانمندی های بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و صورت­های مالی تایید شده توسط سازمان حسابرسی یا سازمان های معتبر مورد تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی را به مدیریت امور بین ­الملل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تحویل دهند.

تبصره 2– در صورتی که متقاضی بصورت کنسرسیوم یا سایر اشکال مشارکت فعالیت می کند، بایستی اطلاعات فوق برای هر یک از شرکت­های تشکیل دهنده را بصورت جداگانه تکمیل و به همراه تصویر مشارکت نامه به مدیریت مذکور تحویل نماید.

تبصره 3- شرکت­های متقاضی بایستی از 100 امتیاز مندرج در فرم ها، حداقل 60 امتیاز به عنوان شرط لازم و حداقل 60 درصد از امتیاز توان مالی و اعتباری (15 امتیاز) به عنوان شرط کافی را کسب نماید.

تبصره 4- انعقاد قرارداد بانکرینگ با شرکت­هایی که دارای امتیازات لازم و کافی باشند، منوط به اخذ و ارائه مجوزهای لازم از سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.
 
فرم ارزیابی شرکتهای متقاضی بانکرینگ
      
اطلاعات مربوط به شرکت متقاضی :

1-1- نام شرکت :

2-1- نوع فعالیت:

3-1- مرکز اصلی فعالیت:

4-1- تاریخ ثبت :

5-1- شماره ثبت :

6-1- محل ثبت :

7-1- نام اختصاری :

8-1- نام قبلی :

9-1- مبلغ سرمایه ثبت شده (آخرین تغییرات):

10-1- کد اقتصادی:

11-1- شناسه ملی:

12-1- آدرس :

13-1- تلفن و فاکس:

14-1- نشانی پست الکترونیکی :

15-1-  آیا مجوز سازمان مناطق آزاد را دارید؟  بلی Ÿ  خیرŸ

در صورت پاسخ مثبت کدام شهر ....................... تاریخ اخذ ................................ شماره ....................................

16-1- مشخصات اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل:

ردیف          نام و نام خانوادگی           سمت       درصد سهام     مدرک تحصیلی       رشته تحصیلی     سابقه کاری

1

2

3

 

17-1- محل درخواست برای عملیات بانکرینگ:


شاخص­های ارزیابی متقاضی:

1-2- سوابق و تجربیات بانکرینگ در سه سال گذشته

سال    میزان خرید سوخت  (تن متریک)     امتیاز مصوب

سال قبل                                               5

دو سال قبل                                           3

سه سال قبل                                          2

* توضیح: اگر میزان خرید در هر سال از 350 هزار تن کمتر باشد متناسب با آن از امتیاز کسر خواهد شد.

2-2- سوابق و تجربیات دریایی در حمل فرآورده های نفتی در سه سال گذشته

سال          میزان حمل سوخت (تن متریک)         امتیاز مصوب

سال قبل                                                          5

 دو سال قبل                                                     3

سه سال قبل                                                     2

* توضیح: اگر میزان حمل در هر سال از 350 هزار تن کمتر باشد متناسب با آن از امتیاز کسر خواهد شد.


3-2- وضعیت مالی و اعتباری در سه سال گذشته

وضعیت        مبلغ خالص دارائی­ها                    امتیاز مصوب

سال قبل                                                          12

دو سال قبل                                                       8

سه سال قبل                                                      5

* توضیح: چنانچه مبلغ خالص دارائی ها در هر سال کمتر از مبلغ 350 میلیارد ریال باشد متناسب با آن از امتیاز کسر خواهد شد.


4-2- وضعیت کشتی ها و شناورها

نوع کشتی و شناور       تعداد مورد نیاز از نظر شرکت پخش      عمر کشتی        نوع مالکیت

استیجاری

امتیاز

مصوب استیجاری

ملکی

امتیاز

مصوب ملکی

بیش از 10 هزار تنی

یک فروند

 
7

 
18

10- 5 هزار تنی

یک فروند

 

5

 

12

تا 5 هزار تنی

یک فروند

 
3


5

* توضیح: عمر کشتی­های معرفی شده بایستی حداکثر 10 سال باشد. اگر عمر کشتی ها بیش از 10 سال بود به ازای هر دو سال عمر بیشتر، یک امتیاز از امتیاز کسب شده کسر خواهد شد.

 
2-5 تجهیزات و تاسیسات خشکی و ساحلی

تجهیزات و تاسیسات خشکی و ساحلی

نوع مالکیت

استیجاری

امتیاز

مصوب استیجاری

ملکی

امتیاز

مصوب ملکی

مخازن

 

5

 

10

خط لوله انتقال فرآورده

 

5

 

5

اسکله و تاسیسات جانبی

 

5

 

5

 

 

 

جدول نهایی امتیاز بندی ارزیابی متقاضی

شاخص ها

کل امتیاز مصوب

کل امتیاز کسب شده

سوابق و تجربیات بانکرینگ

10

 

سوابق و تجربیات دریایی

10

 

وضعیت مالی و اعتباری

25

 

وضعیت کشتی ها و شناورها

35

 

تجهیزات و تاسیسات خشکی و ساحلی (مخازن، خط لوله، اسکله)

20

 

جمع
100