شرایط کلی شرکتهای متقاضی صادرات فرآورده

کلیه شرکتهای متقاضی صادرات فرآورده های نفتی به منظور بررسی توانمندی عملیاتی / مالی و حصول اطمینان از حسن  انجام تعهدات قرارداد دادی ملزم به ارائه مدارک زیر میباشند: 
 
خرید مستقیم
 

1- کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

2-کارت بازرگانی

3-نامه ثبت اسناد

4-گواهی تاسیس و اعلام آن در روزنامه رسمی

5-آخرین تغییرات و اعلام آن در روز نامه رسمی

6-اساسنامه شرکت

7-گردش مالی یکسال اخیر از بانک

8-آخرین گزارش حسابرسان مستقل(شرکتهای ایرانی)

9-سوابق معتبر در خصوص فعالیتهای تجاری در بازار فرآورده

10-مدارک مربوط به امکانات شرکت(پایانه،مخزن،حمل و نقل و ...)

11- تاییدیه خوشنامی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز(در صورت موجود بودن)

12-تکمیل فرم صادرات فرآورده به کشور افغانستان (اینجا)

*در صورت نیاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران متقاضی(شرکت خریدار)میبایست مدارک درخواستی را در دفاتر اسناد رسمی کپی برابر اصل نماید.

** شرکتهای خارجی متعهد به تایید مدارک خود در مراجع ذیصلاح خود و یا سفارت/کنسولگری ایران در آن کشور میباشند.

 

 
خرید از طریق بورس
 

1-کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره

2-اعلام شناسه ملی و کد اقتصادی

3-کارت بازرگانی

4-نامه تبت اسناد

5-گواهی تاسیس و اعلام آن در روزنامه رسمی

6-آخرین تغییرات و اعلام آن در روزنامه رسمی

*در صورت نیاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران متقاضی(شرکت خریدار)میبایست مدارک درخواستی را در دفاتر اسناد رسمی کپی برابر اصل نماید.