نوع و مبادی تامین فرآورده

     
نوع و مقدار فرآورده قابل عرضه جهت صادرات با توجه به شرایط عملیاتی و ملاحظات مصرف داخلی در فصول مختلف سال متغیر می باشد. به طوری صادرات فرآورده های نفتی از انبارهای تدارکاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صورت می پذیرد.

 

  فرآورده  مبدأ تأمین  مقدار قابل تأمین

 مشخصات فرآورده

(Spec)

 نفتگاز اهواز (لیتر/روز)150000 
 نفتگاز خراسان رضوی
   (گوگرد 5000 ppm)