پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

معرفی پرسنل و اطلاعات تماس

بازاریابی و بازرگانی

 

 نام و نام خانوادگی
 سمت تلفن پست الکترونیک
 محمد کریمی
 رئیس اداره سواپ
 84121023 m.karimi@niopdc.ir
 راضیه جباری
 کارشناس اداره سواپ
 84121023 r.jabbari@niopdc.ir

 

 

 

 عملیات

 

 نام و نام خانوادگی
 سمت تلفن پست الکترونیک
 رضا ورمرزیاری
 کارشناس ارشد عملیات سواپ
 84121766 varmazyari@niopdc.ir
 سلما یوسفی
 کارشناس عملیات سواپ
 88381258