فرآورده های معوض و مبادی عملیات سوآپ

 فرآورده های نفتکوره، گازمایع و نفتگاز  براساس نیاز کشور عمدتاٌ از مرزهای شمالی، غربی و شمال شرقی وارد و معوض آن معمولاٌ از مبادی داخلی مندرج در جدول ذیل(که با توجه به ضرورت های عملیاتی میتواند متفاوت باشد) به شرکت های سوآپ کننده تحویل میگردد.

 

 

 فرآورده مبدأ نحوه حمل
 مناطق تحویل گیرنده
 مناطق تحویل دهنده
 نفتکوره کشورهای آسیای میانه
 دریایی ساری بندرعباس
 عراق زمینی تبریز
 کرمانشاه
 همدان
 نفتگاز کشورهای آسیای میانه
 دریایی ساری
 اراک-اصفهان- بندرعباس
 وسایرمبادی قابل تامین

 اراک- اصفهان-بندرعباس
 لاوان و سایر مبادی قابل تامین
 چالوس
 گاز مایع
 زمینی - ریلی
 مشهد
 دریایی-زمینی ساری