برنامه زمانبندی استفاده از اماکن ورزشی در سال 1398


اطلاعیه اماکن ورزشی سال 1398 1

 

اطلاعیه اماکن ورزشی سال 1398 10

اطلاعیه اماکن ورزشی سال 1398 11

اطلاعیه اماکن ورزشی سال 1398 2


اطلاعیه اماکن ورزشی سال 1398 3

جدول 3 ورزشی

 اطلاعیه اماکن ورزشی سال 1398 6  
جدول 5 ورزشی