معرفی اداره انتشارات

اداره انتشارات یکی از ادارات زیر مجموعه روابط عمومی می باشد که زیر نظر مستقیم رئیس روابط عمومی انجام وظیفه می نماید از جمله وظایف اداره انتشارات بدین شرح می باشد:

1- برنامه ریزی و راهبری تولید به هنگام فرآورده های انتشاراتی با توجه به برنامه های شرکت.

2- برنامه ریزی و راهبری نظارت برتهیه کاتالوگ، بروشور، کتاب، کتابچه و...

3- برنامه ریزی و نظارت عالیه بر کلیه مراحل تولید و نشر فرآورده های انتشاراتی از ابتدا تا انتها و ارائه نظرات اصلاحی در این خصوص.

4- درصورت لزوم حضور در مناطق عملیاتی و مشارکت و همکاری و همفکری با روابط عمومی های مربوطه در تهیه و نشر فرآورده های انتشاراتی.

5- تماس مستمر با موسسات بیرونی درخصوص بهره گیری در علوم و شیوه های نوین تولید و نشر فرآورده های انتشاراتی.

6- برنامه ریزی جهت حضور فعال شرکت در نمایشگاهها، جشنواره ها، همایش ها

7- برنامه ریزی و راهبری نرم افزارهای موبایلی مورد نیاز شرکت (مانند سامانه موقعیت یاب مجاری عرضه سوخت و نرم افزار موبایلی پمپ بنزین یاب )

8- برنامه ریزی و نظارت بر عالیه تبلیغات در مجاری عرضه سوخت