معرفی اداره هماهنگ کننده مناطق

 

اهداف :
1- هماهنگ سازی حرکت ارگانیک مجموعه روابط عمومی ها
2- آگاهی بخشی صحیح در برش منطقه ای و گسترش فعالیت ها درراستای تحقق اهداف
3- جلوگیری از تداخل مسئولیت و ایجاد وحدت عمل در روند کلی حرکت  به سوی اهداف
4- شناسایی مشکلات و موانع موجود و رفع آن با بکارگیری از راهکار های مناسب
5-ایجاد تعامل دو سویه بین مناطق و ستاد (درون سازمانی )
6- شناسایی نقاط قوت موجود در مناطق وانعکاس آن به دیگر مناطق
7- شناسایی وارائه الگو های برتر به مناطق و بالعکس
8- تقویت جایگاه روابط عمومی مناطق در درون سازمان و بیرون از سازمان
9- ایجاد انگیزه و بستر مناسب جهت همکاران در راستای تحقق اهداف
10- انعکاس نظرات کارشناسی واحد ها به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی
              
شرح واحد :
هرگاه هماهنگی مستلزم فعالیت در محیطی پیچیده و توام با دشواریهای زیاد باشد بهتر است واحد جداگانه ای برای آن ایجاد شودتا بتواند حرکت ارگانیگ مجموعه روابط عمومی را هماهنگ کنند و تعامل دوسویه ای را حادث شود. به صورت اجمالی چند اهداف کلان این واحد را در موترد فوق اشاره کرده ایم که هریک برای خود دارای شرح جداگانه ای می باشد .

در روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران  در کنار واحد های دیگر واحد مجزایی تحت عنوان واحد هماهنگ کننده مناطق وجود دارد که پشتیبانی و هماهنگی 37 منطقه را با ستاد و 7 واحد را با 37 منطقه بر عهده دارد تا اهداف خرد و کلان روابط عمومی بر اساس تقویم اجرایی دنبال شود .


ایجاد هماهنگی به وسیله گروه نیز امکانپذیر است و از طریق تشکیل گروههای کاری دائمی یا موقت جلسات گروهی نیز میتوان امور مورد نظر را هماهنگ ساخت. البته ایجاد هماهنگی توسط گروه کار آسانی نیست باید سلیقه ها و قدرت مناطق در اثر پذیری یا قدرت واحد ها را ستاد مد نظر داشت . اما با برگزاری جلسات و تقسیم وظایف می توان وحدت رویه را در ستاد و مناطق مهیا نمود تا شیرینی موفقیت برنامه ها به کام همه همکاران بنشیند و رضایت مندی به صورت حداکثری ایجاد شود. اگر مسیر و هدف به درستی مشخص باشد می توان گفت که حرکات با یک نگرش حرفه ای دنبال می شود  : منظور از مسیر کار روابط عمومی  تاکتیکهایی است که روابط عمومی برای رسیدن به اهداف خود انتخاب می‌کند پس «هدف » مشخص کننده افق‌ها و  ارزشهایی است که روابط عمومی در پیامها و برنامه‌های خود منظور می‌کند و در حقیقت به اختصار می توان گفت  هدف روابط عمومی کسب تفاهم و پشتیبانی از طریق ایجاد احساس اشتراک میان فرد یا سازمان از سویی و  مخاطبان از سوی دیگر می‌باشد که باعث ایجاد ارتباطی تعاملی و دوسویه  می شود، پس باید گفت متخصصان روابط عمومی  نقش هماهنگ کنندة درون سازمان و  ارتباط سازمان با بیرون را ایفا می‌کنند . که در بخش هماهنگ کننده درون سازمان ، سازو کارهای مناسبی را باید به صورت مهندسی شده طراحی نمود تا شاهد هم افزایی مناسبی در مسیر تحقق اهداف باشیم .

یکی از اقدامات مهم این واحد تقسیم بندی مناطق بر اساس شاخص های عملیاتی می باشد که ارزیابی های بعمل آمده براساس گزارش های ارسالی ماهیانه  با توجه به این تقسیم بندی ها متأثر خواهد شد و هریک از مناطق با توجه به تقسیم بندی مناطق ارزیابی خواهند شد.