طرح تکریم ارباب رجوع

فرم طرح تکریم ارباب رجوع

ارزیابی نحوه پاسخگویی کارکنان


مشخصات مراجعه کنندگان


در صورتی که کارمند وزارتخانه یا سازمان های وابسته به آن هستید لطفا محل خدمتتان را ذکر فرمایید.

* = ضروری