//]]>

فرم خوداظهاری کارت سوخت بنزین

اطلاعات شخصی مالک خودرو
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید *
لطفا کد پستی خود را وارد نمایید *
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید *
مشخصات کارت (1)
*
*
*
*
* ثبت VIN خودرو از روی سند سبز و یا کارت خودرو الزامی است. *
مشخصات کارت (2)
*
*
*
*
درصورتیکه بیش از یک کارت سوخت دارید، VIN خودرو خود را از روی سند سبز و یا کارت خودرو درج نمایید


فرم طرح تکریم ارباب رجوع

ارزیابی نحوه پاسخگویی کارکنان


مشخصات مراجعه کنندگان


در صورتی که کارمند وزارتخانه یا سازمان های وابسته به آن هستید لطفا محل خدمتتان را ذکر فرمایید.


* = ضروری