بازدید اداره کل تشکیلات وروشهاوتعالی سازمانی وزارت نفت و مدیریت مهندسی ساختارچهار شرکت اصلی - از روند عملیات تاسیسات انبار نفت ری_ 11-10-98

Loading