پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

فرآورده ها


 ردیف نوع فرآورده واحد قیمت (به ریال)
1  بنزین موتور معمولی سهمیه ای
لیتر
15000
2
بنزین موتور معمولی غیر سهمیه ای
لیتر
30000
3  بنزین سوپر
لیتر
35000
4  نفت گاز
 لیتر 3000
5
 نفت کوره
 لیتر  3000
6  نفت سفید
 لیتر 1500
7
گاز مایع
کیلوگرم

 2300

8  ATK
 سنت/گالن بر مبنای دلار 177
9
 ATK
 سنت/گالن بر مبنای یورو 147
10  ATK
 لیتر/ریال 107224

جهت مشاهده نرخ فرآورده های ویژه نفتی در بورس به این آدرس مراجعه فرمایید: www.imc.co.ir

 ردیف نوع فرآورده واحد قیمت (به ریال)
1  بنزین موتور معمولی
لیتر
98287
2
بنزین موتور سوپر لیتر 101326
3 نفت گاز لیتر 92523
4  نفت کوره  لیتر -
5
 نفت سفید  لیتر 90215
6 گاز مایعLPG (ریال بر کیلو) کیلو 112992


   

قیمت دلاری و ریالی نفتگاز و نفت کوره

 ردیف نوع فرآورده نرخ هر تن متریک  نرخ هر لیتر
    دلار ریال

 دلار  ریال
1 نفتگاز
- - -  
2
نفت کوره 180 -
85525069  - 82954
3 نفت کوره 230 -
85111793 - 82563
4 نفت کوره 280 -
84937299 - 82380
5 نفت کوره 380 - 84347234  - 81806

* نرخ نیما دلار آمریکا : 229597.5 ریال

 

نرخ دلاری و ریالی خرده فروشی (بانکرینگ) نفتگاز و نفت کوره

 
 ردیف نوع فرآورده نرخ هر تن متریک  نرخ هر لیتر
    دلار ریال

 دلار  ریال
1 نفتگاز
44180 111567533 0.370 93436
2
نفت کوره 230 32373
81751375 0.3140 79294
3 نفت کوره 280 32354
81703394 0.3138 79244
4 نفت کوره 380 32290 81541776
0.3132 79092

* نرخ دلار آمریکا : 252529.5 ریال