پورتال اطلاع رسانی
niopdc شعار سال

سوخت جت ATK

سوخت جت ATK

 

 

این سوخت دارای استاندارد DERD 2494 بوده و از نظر دامنه تقطیر، مشابه نفت سفید است. سوخت مذکور با استفاده از افزودنی­های مناسب، پالایش و تصفیه ویژه تولید می­شود. نقطه اشتعال بالا (بیش از 40 درجه سلسیوس)، این سوخت را مناسب استفاده در کلیه موتورهای توربینی هواپیماهای مسافربری و همچنین بعضی هواپیماهای جنگی می­سازد. ( JET A-1  )  نام دیگری برای این فرآورده می­باشد.

 

مشخصات:

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

Visual

Clear, bright and visual free from solid matter and undissolved water at ambient temperature

-----

Visual Appearance

ASTM  D156 OR D6045

Report

-----

Color

ASTM  D4052/IP365

775-840

Kg/m3

Density @ 15°c

 

ASTM  D86

"

"

"

"

"

"

"

-----

Report

205max

Report

Report

300max

1.5 max

1.5 max

-----

°c

°c

°c

°c

°c

٪vol

٪vol

Distillation:

I.B.P

10% Recovered

50% Recovered

90% Recovered

End point

Residue

Loss

ASTM  D56 or IP170

38min

°c

Flash Point

ASTM  D445 or IP71

8max

mm2/s

Viscosity Kinematic @ -20°c

ASTM  D2386 or IP16

-47max

°c

Freezing Point

ASTM  DD1322/IP57

25min

mm

Smoke Point

ASTM  D1322

ASTM  D1840

19min

3max

mm

v/v %

Smoke Point and Naphthalene

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

 

42.8min

Mj/Kg

Specific energy

ASTM  D3242

0.015max

mg KOH/g

Total Acidity

ASTM  D1319

ASTM  D6379

25max

v/v %

Aromatic

Aromatic Hydrocarbon Type

26.5max

v/v %

Total aromatic

ASTM  D2622,D1266 or IP336

0.30max

m/m %

Sulfur Total

ASTM  D3227

0.003max

m/m %

Sulphur Mercaptan

IP30

Negative

-----

Doctor Test

ASTM  D130/IP342

1max

Class

Copper Strip

IP540

7max

mg/100ml

Existent Gum

ASTM  D5452/IP423

1.0max

mg/lit

Particulate Contamination

ASTM  D2624

50-600

pS/m

Electrical conductivity

ASTM  D5001

0.85max

mm

Lubricity

ASTM  D3241

260min

°c

Test temperate

Thermal Stability JFTOT:

Less than 3

-----

Tube rating visual

25max

mmHg

Pressure differential

 

85min

Rating

MSEP without SDA

Microseparometer at point of manufacture

70min

Rating

MSEP with SDA